top of page

Algemene voorwaarden
Versie 2.11 (bestellingen vanaf 20/10/2022)

I. ALGEMEEN

1. Onderneming AllRidy BV (BE736.414.694), hierna genoemd 'vervoer Leys' exploiteert een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder en is houder van een vergunning uitgereikt door de gemeente Putte op 26/11/2019 overeenkomstig artikel 41 van het decreet van 20/04/2001 betreffende de organisatie van het personenvervoer over de weg.

2. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een beroep wil doen op de dienst die door vervoer Leys wordt geëxploiteerd wordt hierna genoemd als 'de klant'.

3. Vervoer Leys verbindt zich ertoe de klant en/of goed(eren) van de klant van zijn vertrekplaats tot zijn bestemming te vervoeren.

4. De modaliteiten van dit vervoer (oa. vertrekplaats, bestemming, stopplaatsen, tijdstippen, tarief enz.) worden vooraf vastgelegd schriftelijk of elektronisch, op basis van een offerte die voor akkoord wordt teruggestuurd, elektronisch aanvaard of mondeling overeengekomen. Een offerte is maximum 30 dagen geldig.

5. Door het aanvaarden van een mondelinge of elektronische offerte, of door het klikken op "bestellen" na een automatische prijsberekening op de website wordt dit een bindende overeenkomst tussen de klant en vervoer Leys tenzij vervoer Leys geen middelen (meer) heeft om de overeenkomst uit te voeren. De klant wordt in betreffend geval zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.

6. Vooraf aan het uitvoeren van de overeenkomst ondertekent de klant, ten laatste in de wagen, een individuele huurovereenkomst zoals bepaald in het decreet van 20/04/2001. Vervoer Leys heeft ook een huurovereenkomst met de Platform Rider Association, Koningsstraat 97, 1000 Brussel. De klant die (gratis) lid wordt van deze vereniging dient geen individuele overeenkomst te sluiten. De klant verklaart beroep te doen op verplaatsingen van minstens drie uur, eventueel onderbroken. Enkel gepresteerde diensten worden gefactureerd.

II. BETALING

7. De betaling gebeurt voorafgaand aan het vervoer per overschrijving of contant aan de chauffeur. Elektronische betaling in het voertuig is enkel op aanvraag mogelijk. Vervoer Leys geeft na bestelling de betaaloptie(s) waaruit de klant kan kiezen.

8. Een bestelling die enkel per overschrijving voldaan kan worden en waarvan het bedrag niet minstens 24 uur voor vertrek is ontvangen, wordt dan aanzien als een annulatie (zie artikel 14, iii).

9. Indien gewenst wordt de klant een factuur toegestuurd. De klant maakt deze wens kenbaar ten laatste 7 dagen na het vervoer. De klant verklaart zich akkoord met een factuur via elektronische weg.

10. Onbetaalde facturen worden vanaf de vervaldag vermeerderd met een schadebeding van 10% (minimum 75 €) en een verwijlintrest van 1% per maand. Voor een aangetekende zending wordt 25 € gerekend.

11. Bij niet-betaling van een factuur wordt een incassobureau aangesteld voor invordering. De klant verklaart zich akkoord alle hieruit voortvloeiende kosten op zich te nemen.

12. Het overeengekomen tarief kan vermeerderd worden met de kosten die naar aanleiding van het vervoer gemaakt werden of zullen worden waaronder oa. tolgelden, parkingkosten, wijziging van vertrekplaats, bestemming en/of stopplaatsen, boetes en/of veroordelingen door toedoen van de klant, beschadiging of ernstige bevuiling van het voertuig enz.

III. ANNULERING

13. De klant beschikt voor vervoersdiensten niet over een herroepingsrecht bij aankopen op afstand (Wetboek Economisch Recht art. VI.53 lid 12). De klant kan een overeenkomst wel ten allen tijde annuleren en afzien van de effectieve levering van de diensten.

14. In geval van annulering door de klant, om welke reden ook, met inbegrip van overmacht, zal hij de volgende conventionele schadevergoeding verschuldigd zijn aan vervoer Leys:

i. meer dan 96u voor het vertrekuur: 10% van de reissom met een minimum van 25 €.

ii. minder dan 96u en meer dan 24u voor het vertrekuur: 50% van de reissom met een minimum van 25 €.

iii.minder dan 24u voor het vertrekuur: 100% van de reissom met een minimum van 25 €.

IV. ONREGELMATIGHEDEN

15. Vervoer Leys kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet (tijdig) uitvoeren van de overeenkomst in geval van overmacht of onvoorzienbare omstandigheden waaronder natuurrampen, terreur(dreiging), technische defecten, vervroegde vluchten enz.

16. In geval van technische defecten aan het voertuig zal een beroep worden gedaan op een externe pechverhelpingsdienst om het defect te verhelpen en/of de klant op zijn bestemming te krijgen.

17. De klant zal door vervoer Leys zo snel mogelijk op de hoogte gebracht worden van elke gekende onregelmatigheid voorafgaand aan of tijdens het vervoer.

18. In geval van gekende vertraging van de klant zal die vervoer Leys op de hoogte brengen. Alle wachttijden ingevolge vertraging van de klant zullen in rekening gebracht worden aan € 20,00 per begonnen half uur. Dit artikel is niet van toepassing op vervoer startend op een luchthaven indien het vluchtnummer op voorhand werd doorgegeven. In dat geval start de wachttijd 1 uur na de landing van de vlucht, tenzij anders overeengekomen.

19. In geval van niet vooraf gemelde vertraging van de klant zal maximum 1 uur gewacht worden.

V. DIENST NA VERKOOP

20. Alle klachten aangaande vervoer dienen per e-mail tegen ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven te gebeuren binnen 7 dagen na factuurdatum.

21. In geval van betwisting van de facturen is het Belgisch recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Mechelen zijn bevoegd.

22. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en facturen.

Aan aantal SUV auto's die allemaal exact naast elkaar in dezelfde richting geparkeerd staan op een parking. Enkel de voorkant is zichtbaar maar geen merk of logo.
bottom of page